NFF-kurs – en innføring i bærekraftig finans

NFFs innføring i bærekraftig finans setter fokus på ESG og ansvarlige investeringer. Kurset går over to dager i Oslo og er en innføring i tematikken. Neste planlagte kurs settes opp i september 2021.

NFFs innføring i bærekraftig finans setter fokus på ESG og ansvarlige investeringer. Kurset imøtekommer kapitalmarkedets behov for å analysere bærekraft i et finansielt perspektiv og gjennomgår sentrale begreper og scenarier. Det fungerer godt som et selvstendig introduksjonskurs for de som trenger å forstå bærekraft som en ny ferdighet i finansfaget, og som ønsker et innblikk i hvordan finans og bærekraft kobles sammen. Kurset passer også som et innføringskurs for de som ønsker å gå videre til det nye fordypningsstudiet i bærekraftig finansiell analyse utviklet i samarbeid mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og NFF.

Kurset går over to dager i Oslo og er en innføring i tematikken. Er du interessert i fordypningsstudiet som tilbys på vegne av NFF og Norges Handelshøyskole, klikk her.

Bærekraftskurset passer for analytikere, forvaltere, ansatte som arbeider innen IR, offentlige institusjoner eller regulerende myndigheter, og for andre som jobber mot finans og som trenger innsikt i feltet. Kurset går over to dager og kombinerer akademisk, teoretisk og praktisk informasjon.

Program og faglig innhold

Kurset går over to dager, og legger til rette for et bredt blikk på bærekraftig finans i en norsk kontekst, og går igjennom sentrale begreper og scenarier. Kurset setter forvaltning i en historisk kontekst og gir deltakeren kjennskap til sentrale definisjoner av ESG, SRI og bærekraftig finans, mm. Hva menes med «E», «S» og «G», og hvilke standarder, retningslinjer og organisasjoner bør man kjenne til innenfor feltet.

Dag 1

Tema 1 - introduksjon til bærekraftig finans

Samlingen starter med å tegne de store linjene i utviklingen av bærekraftig finans som fagfelt, med et særskilt fokus på utviklingen i Norge. Dette inkluderer en gjennomgang av de forskjellige begrepene og standarder innenfor feltet, samt motivasjoner og verktøy. Det blir også en drøftelse om relevante ESG verktøy per aktivaklasse, og for ansvarlig utlån. I hvilken grad reflekterer forskjellene kapitaleiernes preferanser, kundeinteresser, mandatenes utforming, osv?

Tema 2: Akademisk perspektiv

Her skal vi gjennomgå forskningen på bærekraftig finans/ESG publisert så langt. Finnes det akademisk støtte for at bærekraft lønner seg? Kan investorer få høyere risikojustert avkastning ved å benytte ESG-verktøy? Temaet identifiserer de vanligste svakhetene i eksisterende forskning, samt uavklarte spørsmål. 

Tema 3: Relevant regulering

Dagens siste tema er relevante reguleringer innenfor bærekraftig finans, både på selskaps- og investorsiden. Her er det særlig EU som legger opp til en ambisiøs plan, inkludert integrering av bærekraft i eksisterende finansregulering. Hvilke konsekvenser vil det kunne få for det norske markedet?

Selskapspresentasjon

Dag 2

Selskapspresentasjon

Tema 4: Eierskapsutøvelse i en norsk kontekst

Modulen omfatter eierstyring og selskapsledelse eller «governance» i «environmental, social and governance» i norsk børsnoterte selskaper. Dette inkluderer Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES), samt rolle- og ansvarsfordeling mellom styret og eiere og stemmegivningsprosessen. Statlig eierskap i Norge blir et særskilt tema.

Tema 5: Kvant-modeller for ESG

Modulen viser et eksempel på bruk av ESG i kvantitative forvaltningsmodeller, gjennom en faktorbasert tilnærming.

Tema 6: Tilsynsmyndighetens perspektiv

Temaet er regulatoriske utviklinger innenfor bærekraftig finans. Det er særlig EU som legger opp til en ambisiøs plan, inkludert integrering av bærekraft i eksisterende finansregulering. Her skal det diskuteres blant annet bruk av scenarioanalyse og rollefordeling mellom tilsynsmyndigheter, sentralbanker og andre myndigheter.

Kurset er utarbeidet av NFF ved en egen faggruppe som består av:

Annie Bersagel – Folketrygdfondet
Anne Gjøen – Handelsbanken og styremedlem NFF
Øistein Medlien – Grieg Kapital og styremedlem NFF
Isabelle Juillard Thompson – GjensidigeStiftelsen

* Det tas forbehold om tilstrekkelig deltagelse. Antall plasser er begrenset til 40. Dersom det blir flere påmeldte enn det er plass til, forbeholder NFF seg retten til å prioritere egne medlemmer og/eller begrense antall deltakere fra ett og samme firma, eller etter en skjønnsmessig vurdering av kursets relevans for søkerens arbeid/stilling.

Praktisk informasjon

Tid og sted: 22. og 23. september 2021 i Oslo

Studieavgift: NOK 14.500 for medlemmer i NFF (NOK 16.500 for ikke-medlemmer)

Program og faglig innhold

 • Bærekraftig finans
 • Akademisk perspektiv
 • Relevant regulering
 • Eierskapsutøvelse i en norsk kontekst
 • Kvant-modeller for ESG
 • Tilsynsmyndighetens perspektiv

Forelesere

 • Nils Bastiansen, direktør aksjer, Folketrygdfondet
 • Jeanett Bergan, Head of Responsible Investments, KLP Kapitalforvaltning
 • Elroy Dimson, Professor, Judge Business School, King’s College, University of Cambridge
 • Knut N. Kjær, Executive Chairman Sector Asset Management
 • Kjersti Okstad Kirkeby, spesialrådgiver, Finanstilsynet
 • Christina Stray, direktør, Compliance og juridisk, Folketrygdfondet
 • Henrik Syse, Senior Researcher at the Peace Research Institute Oslo (PRIO)
 • Lars Qvigstad Sørensen, Equity Portfolio Manager, Storebrand Asset Management
 • Listen av forelesere er ikke fullstendig. Vi tar forbehold om endringer.